คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล นายทะเบียน และกรรมการอำนวยการ วสท. ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.