คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ กรรมการอำนวยการ และประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วสท.
ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.