คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
(25 มิ.ย.61)