คณะกรรมการอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EV conversion : อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”

คณะกรรมการอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EV conversion : อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” โดยวิทยากร คุณปริพัตร บูรณสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์ คอลซัลติ้ง จำกัด และ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์