คณะกรรมการอาวุโส (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม และจัดการบรรยายเรื่อง “คำแนะนำจากวิศวกรอาวุโส: ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไรให้ไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม และจัดการบรรยายเรื่อง “คำแนะนำจากวิศวกรอาวุโส: ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไรให้ไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.