คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ความเป็นมาของการเสวนาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม” วัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญาของการประกอบวิชาชีพ ผู้รับเหมา วิศวกร และสถาปนิก ร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
ได้รับเกียรติจาก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. เปิดการเสวนา
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสวนา ดังนี้
1. สำนักงบประมาณ
2. กรมบัญชีกลาง
3. สภาสถาปนิก
4. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
7. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
8. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
9. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
10. สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และถ่ายทอดสดผ่าน facebook live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ