คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “ปัญหา…สัญญาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรวบรวมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
โดยมีหน่วยงานร่วมเสวนา ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มีผู้ร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 450 คน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาที่นี่ https://drive.google.com/…/1NlzTENj5B5DbQMmfy0ui7sNjAFQ…
14 กันยายน 2566