คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567 มีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
– แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการ สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– รายงานการดำเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566
– การอบรม-สัมมนา ของสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 2567
– แผนกิจกรรมสาขาฯ 2567
– งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567
– การให้บริการสำรวจระบบความปลอดภัยอาคาร
– ปรับปรุงกฎหมาย-มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
– การจัดอบรม-สัมมนา (หน่วยงานภายนอก)
– โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัคคีภัย อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม วสท. และผ่านระบบออนไลน์