คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จัดประชุม ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร วสท. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom วาระแจ้งเพื่อทราบ คณะกรรมการศึกษาดูงาน TUV SUD Battery & Automotive Components Testing Centre และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (Thai Obayashi Training Center) จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 17.00-19.00 น. คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย จัดประชุม ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร วสท. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom
วาระแจ้งเพื่อทราบ คณะกรรมการศึกษาดูงาน TUV SUD Battery & Automotive Components Testing Centre และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (Thai Obayashi Training Center) จ.ชลบุรี
– ติดตามความคืบหน้า การส่งผลงานประกวดนวัตกรรมโครงการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อการป้องกันอัคคีภัย ส่งผลงานประกวด จำนวน 5 ผลงาน โดยพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอและมอบรางวัลในงานวิศวกรรมแห่งชาติ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
– รายงานความก้าวหน้าแผนกิจกรรมในการจัดอบรมของสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– ติดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนหัวข้อสัมมนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ และวางแผนร่วมกับคณะกรรมการเพื่อประเมินการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
– ประเด็นปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
: ทบทวนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1/2566 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
: ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับคลังก๊าซธรรมชาติ จาก กรมธุรกิจพลังงาน
: ปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– ติดตามงานแผนผังเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในจุดต่าง ๆ ภายใน อาคาร วสท.