คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการ มีประเด็นในการประชุม ดังนี้
– กิจกรรมต่าง ๆ
– แผนกิจกรรมสาขาฯ 2566
– หัวข้องานสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566
– การร่วมงาน NOVA BUILD วันที่ 13-15 กันยายน 2566 จัดเตรียมกรรมการเพื่อตอบคำถาม หรือข้อแนะนำต่างๆ ภายในบูธ EIT Expert
– ติดตามโครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัคคีภัย อาคาร วสท. ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในจุดต่าง ๆ ภายใน อาคาร วสท.
29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์