คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำวิศวกร และผู้สนใจ ร่วมศึกษาดูงาน “โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วยการเจาะและระเบิด”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาฯ นำวิศวกร และผู้สนใจ ร่วมศึกษาดูงาน “โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วยการเจาะและระเบิด”
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-2 : งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง)
พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ “หลักการพื้นฐานและการออกแบบการเจาะและระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง”
โดย คุณณัฐ สุขสงวน ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเหมืองแร่
และ “การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วยการระเบิด”
โดย นางสาวปีย์วรา ฉลาดถ้อย วิศวกรเหมืองแร่ บ. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 06.00-18.00 น.