คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนาเรื่อง “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 อยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัย”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการเสวนาเรื่อง “ผนึกกำลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 อยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัย”

สืบเนื่องจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านวิศวกรรมได้ดำเนินมาตรการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการรับบริจาคหน้ากากป้องกัน PM 2.5 เพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งจัดเสวนาโดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้และวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข พร้อมกำหนดมาตรการอยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อไม่ให้ปัญหา PM 2.5 นี้ย้อนกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในปีต่อๆ ไป

ภายในงาน ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้เปิดพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนา ดังนี้
• รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร, กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
• ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
• คุณสนธิ คชวัฒน์ ชมรมนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทย
• ดำเนินรายการโดย ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ กรรมการสาขาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมด้วย รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ศาสจารย์กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา, ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์, ผศ.ธิติมา รุ่งรัตนาอุบล กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

(10 เมษายน 2562)