คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ศึกษาดูงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง แม่งัด ที่กำลังก่อสร้างด้วยวิธี Drill and Blast และ TBM
โดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท. ร่วมกับ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย นายณัฐ สุขสงวน ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน และนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม วสท.
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้หารือรายละเอียดในการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ กับวิศวกรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำร่างมาตรฐานการเจาะอุโมงค์ในหิน ของ วสท.
ขอชื่นชมวิศวกรเหมืองแร่ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และนักธรณีวิทยา (มีวิศวกรหญิงหลายคนทำงานด้วย) ของบริษัทไรท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วงได้อย่างเป็นมืออาชีพ
และขอขอบคุณสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อย่างดียิ่ง
17-19 มีนาคม 2565 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่