คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)จัดการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้อย่างไร” เพื่อระดมสมอง และขอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ สภาวิศวกร
จัดการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขได้อย่างไร” เพื่อระดมสมอง และขอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาอากาศต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวิศวกร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาทนายความ และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ร่วมพูดถึงปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขต่าง ๆ

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
———————-
– รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เปิดการประชุม
– ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการสภาวิศวกร
– รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– นายวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินรายการโดย
– รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

16 มกราคม 2563 ณ อาคาร วสท