คณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมด้วยกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก วสท. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยอัคคีภัย ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และความพร้อมใช้งาน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข การใช้อาคารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

คณะกรรมการสาขาป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธาน พร้อมด้วยกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก วสท. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยอัคคีภัย ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และความพร้อมใช้งาน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข รวมไปถึงแผนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้อาคารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โดยนายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และคณะ ให้การต้อนรับ
7 กรกฎาคม 2565