คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เนทเวิร์ค จำกัด

25 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เนทเวิร์ค จำกัด
โดยได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. “เทคโนโลยีการทำฝนหลวงในปัจจุบัน”
โดย นาวาเอก กฤษฎา สกุลวิวรรธน์
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
2. “จรวดและอาวุธนำวิถี”
โดย พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม
และ นาวาอากาศโท ไพศาล บุญยะรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. โครงการ THE FORESTIAS
โดย นายเกชา ธีระโกเมน
นายกสมาคมที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.