คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง สู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ”

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง สู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ” โดยรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้อสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบให้กับเด็กและสตรี บ้านพักฉุกเฉิน ได้แก่ รถเข็น คูลเลอร์น้ำ นมยูเอชที น้ำดื่ม ฯลฯ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานวิศวกรหญิง นางสุทธิรักษ์ สิริสุทธิ์ นางสาวปุณฑริกา วอลทัน นางสาวปิยพร หุตานนท์ ดร.ยลพัชร์ อารีรบ กรรมการวิศวกรหญิง และนายฤทธิรงค์ คงปฏิธานนท์ รองประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ ดร.เมทินี พงศ์เวช เลขาธิการ และผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ และบรรยายถึงการบริหารงานของสมาคมฯ
8 มีนาคม 2565 ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ