คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Frauscher Sensor Technology จัดสัมมนาเรื่อง “Smart wayside sensing : The Future Technology fir Railway Signalling and Maintenance System

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Frauscher Sensor Technology จัดสัมมนาเรื่อง “Smart wayside sensing : The Future Technology fir Railway Signalling and Maintenance System โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง ให้เกียรติเปิดงาน และวิทยาการจาก Frauscher Sensor Technology (Thailand, India and Austria) เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา และวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานด้าน Operation and Maintenance ได้รับความรู้ และเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว

3 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ