คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ ส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ แผนกความปลอดภัย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด จัด In House Training หลักสูตร “นโยบาย แผนพัฒนา เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางของไทย”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ ส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ แผนกความปลอดภัย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด จัด In House Training หลักสูตร “นโยบาย แผนพัฒนา เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางของไทย” ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง บริษัทรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด โดย ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม มาเป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.