คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 คน
นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร และนายณัฐกิตติ์ ดำรงอุตสาหกิจ รองประธานคณะกรรมการยุววิศวกร เป็นผู้บรรยาย
ได้รับเกียรติเปิดงานโดย อาจารย์ฐาฤทธิ์ ส่งแสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 15 มิถุนายน 2565