คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด โครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” แนะแนวทางการศึกษา และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด โครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” แนะแนวทางการศึกษา และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเชิญชวนให้นักศึกษาเป็นสมาชิก วสท. เพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ
1. แนะนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และกิจกรรมองค์กร
2. เส้นทางวิชาชีพวิศวกรรม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
3. เตรียมความพร้อมวิศวกรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่นักศึกษา วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน จำนวน 90 คน โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นวิทยากร