คณะกรรมการยุววิศวกร วสท. จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร แนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 150 คน
ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ผศ.ดร.สรวิศ สอนสารี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.