คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
– แผนการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน
– การส่งหัวข้อในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566
– รายชื่อผู้สนับสนุนงานมหกรรมดาตาเซนเตอร์ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566
– การอบรมมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7 และการอบรมส่วนเพิ่ม
– การจัดทำ Mind Map ของ Data Center Ecosystems
– โครงการความร่วมมือระหว่าง JDCC และ วสท.
30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท.