คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart city) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart city) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2567
โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart City Standard) สำหรับประเทศไทย ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสากลเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังเมือง การออกแบบ ติดตั้ง ปฏิบัติการ การเชื่อมโยง การถ่ายโอนและการดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร สาธารณูปโภค รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลทั้งเมืองและร่วมกันทั้งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 4 อาคาร วสท. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)