คณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัด workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ จัด workshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงองค์กรต่อไป

6 มกราคม 2563