คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 (24-26 สิงหาคม 2566) โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.6 ขึ้นไป
วันนี้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวประวัติกองทุนฯ
นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. บรรยายเรื่อง “วสท. คือใคร ให้อะไรแก่เราบ้าง”
นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วสท. และนายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. บรรยายเรื่อง “เส้นทางวิชาชีพวิศวกรไทย จบแล้วอยากทำอะไร” แก่นักศึกษาจำนวน 49 คน
24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.