คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566
มีมติที่ประชุมในเรื่องดังนี้
1. อนุมัติจัดทำปกมาตรฐานรูปแบบใหม่ เพื่อความทันสมัยมากขึ้น
2. เห็นชอบให้ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐาน BIM-วสท. ฟรี โดยมีลายน้ำ
3. การแก้ไขเนื้อหา และภาคผนวกที่เป็น Normative ต้องจัดเทคนิคพิจารณ์
4. เห็นชอบให้มีการสนับสนุนงบประมาณจัดทำมาตรฐานและคู่มือมาตรฐาน
5. เสนอจัดสัมมนาเกณฑ์กำหนดการจัดทำมาตรฐานให้กับกรรมการ วสท. ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566
8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Borad room อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์