คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานคณะกรรมการฯ
วาระการประชุมเรื่องการจัดประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนรอบกลางปี ครั้งที่ 22 (22th AFEO Midterm Meeting 2023) ซึ่งในปีนี้ วสท.เป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ Grand Fortune Hotel Bangkok นอกจากนี้ยังมีการพิจารณารายชื่อผู้รับรางวัล AFEO Award 2023 เพื่อส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวย วสท. ต่อไป