คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากกรมโยธาธิการ และกรุงเทพมหานคร

โดยมีคุณชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการใหญ่ คุณเลิศศักดิ์ พรนพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและวิศวกรรม และทีมงานจาก บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้

19 เม.ย. 2562