คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

วันนี้ คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัย
โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

เข้าตรวจ อาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานกรมโยธาธิการ และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

โดยมี นายเกรียงไกร ธุวจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ และคุณเกรียงศักดิ์ อิทธิอติชาติ ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการอาคารและการขนส่ง พร้อมกับทีมงานจากฝ่ายวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอาคาร ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้

24 เม.ย. 2562