คณะกรรมการตรวจอาคารดีเด่น ในโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 เข้าตรวจอาคารศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด

วันนี้คณะกรรมการตรวจอาคารดีเด่น ในโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2019
เข้าตรวจอาคารศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด นำโดย คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วสท. คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. พร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
โดยมี คุณฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ คุณกมลวรรณ สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และคณะทำงานโครงการประกวดฯ จากทีมงานของศูนย์การค้าฯ ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคาร
17 มิ.ย. 2562