คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินอาคารดีเด่น โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่ิอชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินอาคารดีเด่น โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 ก่อนการลงพื้นที่เข้าตรวจอาคาร นำโดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำในการตรวจอาคาร และมีคณะกรรมการตรวจฯ ร่วมให้คำแนะนำด้วย
22 สิงหาคม 2566