ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineering Awards 2020) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดโครงการดาวน์โหลด
https://eit.or.th/wp-content/uploads/2020/05/naichang.pdf