การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.เชาวน์ นกอยู่ กรมควบคุมมลพิษ
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(5 กรกฎาคม 2561)