การอบรม “การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 และ มาตรฐาน มยผ. 1301/1302-64”

ภาพบรรยากาศการอบรม “การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 และ มาตรฐาน มยผ. 1301/1302-64”
เป็นหลักสูตรอบรมต่อเนื่อง 6 วัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเชี่ยวชาญหลายท่าน เนื้อหาอัดแน่นทั้ง ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว กฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ การออกแบบโครงสร้าง การเลือกระบบ รูปทรงและแบบจำลองโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว การเสริมกำลังและความเหนียวของโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว การพัฒนางานวิจัย ฯลฯ มีผู้ร่วมอบรมจำนวนกว่า 70 คน
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม และคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
26-27 กรกฎาคม, 3-4 และ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.