การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ  ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ที่อาคาร วสท. โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ