การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 16

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ โครงการอบรม ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่ 16  จัดโดยคณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย  ท่านได้เสียสละเวลามาบรรยายในหลักสูตรนี้ ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9