การอบรมเรื่อง “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด”

การอบรมเรื่อง “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด”
เพื่อให้ผู้อบรมที่ใช้หรือดูแลระบบอัดอากาศ มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ เข้าใจวิธีตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์ระบบอัดอากาศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้จริง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิผล
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นายอุทัย วงศ์เขื่อนแก้ว และนายกฤษณะ อาสน์สุวรรณ์
27-28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training