การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 54” (9-11 มิถุนายน)

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 54” (9-11 มิถุนายน) ที่ผ่านไป วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ รุ่นต่อไปประมาณปลายปีนี้นะคะ