การอบรมหลักสูตรการจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

การอบรมหลักสูตรการจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.61 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วิทยากร ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ ที่ให้ความรู้แก่ผู้อบรมทุกท่านอย่างใกล้ชิด มีการซักถามอยากเป็นกันเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว้าผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเทคนิคการลดต้นทุน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง

หากสนใจหลักสูตรอื่นๆ ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เลือกชมได้ที่http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=24 หรือติดต่อคุณพรนิชา โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 525 อีเมล [email protected]