การอบรมถึง 4 หลักสูตร 1. การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ 2. สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม4. EIT Mini Civil วิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

วันนี้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีอบรมถึง 4 หลักสูตร บรรยากาศจึงคึกคักเป็นพิเศษ
1. การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ วิทยากร อาจารย์ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง
2. สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น วิทยากร รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์, อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม วิทยากร อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ
4. EIT Mini Civil วิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) วิทยากร รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล