การสัมมนา “เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

การสัมมนา “เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

โดย
– ดร.ธเนศ วีระ ศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
– ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร
– นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข เลขาธิการ วสท. เรื่องแบบฟอร์มในการตรวจสอบอาคาร
– รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ธรรมศาสตร์ เรื่องสำรวจโดยใช้เครื่่องมือบันทึกภาพ และวิดีโอง่าย ๆ ผ่านมือถือ โดยใช้ GPS มาช่วย

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร

26 กันยายน 2562