การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการเปิดเผย และสนับสนุนข้อมูลแผนงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนงานสำหรับวิศวกรเคมีของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพ และวิชาการแก่วิศวกรเคมี ทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
นายสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ