การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ

การประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ
3 สิงหาคม 2564