การประชุม 1st Collabration Meeting EIT & MBS

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. พันตรี.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ให้การต้อนรับ Mr.Eddie Tritton, Executive Director, Melbourne Business School (MBS) ภายใต้ Melbourne University และคณะ ในการประชุม 1st Collabration Meeting EIT & MBS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารทางด้านการจัดการ และความเป็นผู้นำในยุคดิจิตอล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวิศวกรไทย ได้มีความรู้ และทักษะในระดับสากลทางด้าน Customer Centric, Service Design และ Change Management

4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.