การประชุมโต๊ะกลมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียจากจักรยานยนต์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ กล่าวเปิดงาน และรศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล

 

การประชุมโต๊ะกลมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียจากจักรยานยนต์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ กล่าวเปิดงาน และรศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ได้แก่
• นพ.ธนะพงศ์ จินดาวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชากาเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สสส.
• ศาสตราจารย์ ดร.พิิชัย ธานีรณานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
• คุณนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
• คุณวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมขนส่งทางบก

และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาจากภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจำนวนกว่า 70 ท่าน

(4 กรกฎาคม 2561)