การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมระดมสมองเรื่องนโยบายมาตรฐานแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและวางแผนการตัดทำมาตรฐาน คู่มือ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนจาก สมอ. เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (SDOs) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานขั้นสูง มีข้อกำหนด และรูปแบบของมาตรฐานตามหลักสากล

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี