การบรรยายพิเศษ “On-site Visualization Tunnelling Seminar in Bangkok”

การบรรยายพิเศษ “On-site Visualization Tunnelling Seminar in Bangkok”
– On-site Visualization as a new safety management scheme for tunnels and infrastructures
– Geotechnical visualization in TBM tunnels at MTMN-MNMK water diversion project
– Low-cost monitoring system using Plastic Optic Fiber sensors and graphic processing software installed on a smart phone
– Case study
– OSV monitoring at Jakarta MRR Project Indonesia
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศ.ดร.นพดล เพียรเวช ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ และ Dr.Shinichi Akutagawa
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนโดย The on-site Visualization Consortium (Japan)
28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training