กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช มอบทุนนักศึกษาคณะวิศวกรรม

กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช, มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี และคณะกรรมการ
มอบทุนการศึกษาแก่ นายภูริ จิตัมพันธเวช นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววิภาดา ยอดเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร