กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำล้น ห้วยน้ำลาย จ.เลย

กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำล้น ห้วยน้ำลาย จ.เลย สำหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง สำหรับการพิจารณาต่อว่าจะรื้อ หรือซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ทดแทนเพื่อการให้ผลประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด ทั้งด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว นับเป็นฝายลำดับที่6ที่กำลังดำเนินการสำรวจ ยังคงเหลืออยู่อีกประมาณ5แห่งที่จะต้องไปตรวจสอบเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะสรุปรายละเอียดและคำแนะนำ ส่งให้กรมทรัพย์พิจารณาดำเนินการต่อไป